CAS i els nombres

Alguns comandaments interessants

AleatoriEntre( "Mínim enter", "Màxim enter" ) Denominador( "Expressió" ) Divisió( "Dividend", "Divisor" ) DivisorsLlista( "Nombre" ) DivisorsNombre( "Nombre" ) ÉsPrimer( "Nombre" ) Factoritza( "Expressió" ) FactorsPrimers( "Nombre" ) Màx( "Llista" ) Màx( "Nombre", "Nombre" ) MCD( "Llista de nombres" ) MCD( "Nombre", "Nombre" ) Mín( "Llista" ) Mín( "Nombre", "Nombre" ) NombreCombinatori( "Nombre", "Nombre" ) NombreMixt( "Nombre" ) Numerador( "Expressió" ) OrdenaAleatòriament( "Llista" ) PrimerAnterior( "Nombre" ) PrimerSegüent( "Nombre" ) Producte( "Llista numèrica" ) Quocient( "Dividend", "Divisor" ) Residu( "Dividend", "Divisor" ) Suma( "Llista" ) Suma( "Expressió", "Variable", "Valor inicial", "Valor final" ) Variacions( "Nombre", "Nombre" )

Tasca 1

Fent servir els comandaments anteriors:
  1. Un nombre aleatori entre 17 i 48.
  2. Un nombre aleatori entre 0 i 1 amb 4 xifres decimals.
  3. Quocient i el residu de la divisió de 12.345 entre 758.
  4. Llista dels divisors de 9.384.
  5. Quants divisors té el nombre anterior?
  6. Factoritza el nombre 9.384.
  7. Calcula el màxim comú divisors de 23.400, 17.800 i 680.

Tasca 2

Fent servir els comandaments anteriors, resol les qüestions següents:
  1. Quina és la suma dels divisors de 14.700?
  2. Volem repartir 23.758 caramels entre 721 nens de forma que tots en tinguin la mateixa quantitat. Quants caramels sobraran?
  3. Amb 9.389 participants es poden fer grups on tots els grups tinguin la mateixa quantitat de participants?

Tasca 3

Heu de tenir la finestra CAS i la finestra gràfica obertes. A la finestra gràfica creeu un punt lliscant que prengui valors entre l'1 i el 100 amb increment 1, que anomenareu n. A la finestra CAS feu que aparegui informació d'aquest nombre n. Per exemple, a la primera línia escriu DivisorsLlista(n), a la segona línia ÉsPrimer(n), etc. Moveu el punt lliscant i observeu com es visualitzen les diferents informacions.

Tasca 4

Aplica el comandament Suma( "Expressió", "Variable", "Valor inicial", "Valor final") per resoldre les qüestions que us proposem a continuació. Per exemple, per calcular la suma dels 10 primers quadrats: 1+4+9+16+25+36+49+64+81+100 haureu d'escriure: Suma(k^2, k, 1, 10). 1. Calculeu la suma del 10.000 primers nombres parells començant pel 2. 2. Calculeu la suma dels n primers quadrats. El resultat és una expressió que depèn de n. 3. Calculeu la suma de: caldrà que utilitzeu el símbol de l'infinit com a valor final. 4. Calculeu la suma de: