Ll01S05Ex05

Les perpendiculars aixecades sobre el punt mig dels costats d'un triangle són concurrents en un mateix punt.