مشتق تابع توانی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی آن را حرکت داد و هم چنین با حرکت دادن نقطه ی آبی رنگ n می توان درجه ی تابع را تغییر داد.
فعالیت: برای پاسخ به مسائل بعدی، نقطه ی A را جا به جا کنید: 1. مشتق تابع f(x)=x2 در x=1 چقدر است؟ 2. مقادیر (f'(0.5) ، f'(0 و (f'(-1 چقدر است؟ 3. به طور کلی ( f'(x کدام است؟ برای پاک کردن تصویر قبلی، روی نماد بالای صفحه ی سمت راست ( بازگرداننده ی تصویر )، کلیک کنید. با تکان دادن نقطه ی متناظر n تابع تغییر می کند، برای توابع f(x)=x3 و f(x)=x4 به سؤالات قبلی پاسخ دهید.