Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

GeoGebra ve výuce zeměpisu na ZŠ

Tento GeoGebraBook je praktickým výstupem mé diplomové práce. (viz Anotace) Anotace Tato diplomová práce se svým tématem pohybuje na pomezí dvou vědních oborů – matematiky a geografie. Konkrétně se zabývá možnostmi nestandardního využití prostředků dynamické geometrie při výuce zeměpisu na základní škole. Z teoretického úhlu pohledu se tato práce opírá o stěžejní dokument českého školství – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na teoretickou část navazuje praktická část, jejíž obsah je ovlivněn rozborem vzdělávacího oboru Zeměpis, který je právě v tomto dokumentu ukotven. Konkrétním obsahem praktické části je kompilace vytvořených appletů, které popisují tyto vybrané geografické jevy a problémy. This GeoGebraBook is a practical output of my diploma thesis. (see Annotation) Annotation This diploma thesis is due to its theme within the reach of two scientific branches – mathematics and geography. Particularly, it deals with possibilities of unusual application of dynamic geometry during lessons of geography in elementary schools. From the theoretical point of view, the thesis is grounded in the crucial document for czech schooling – Framework Education Programme for Elementary Education. The theoretical part of the thesis is followed by practical part, whose content is influenced by analysis of Geography as an educational area, which can be found in this very document. The particular contents of the practical part consist applets describing selected geographic phenomenons and problems.
GeoGebra ve výuce zeměpisu na ZŠ