تعبیر هندسی مشتق تابع درجه دو

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی آن را حرکت داد.
فعالیت: 1. چه رابطه ای بین پاره خط سبز و خط مماس بر منحنی وجود دارد؟ 2. مقدار مشتق تابع در x=7 چقدر است؟ در x=8؟ در x=0 چطور؟ نقطه ی A را جابه جا کنید و ببینید که چه اتفاقی می افتد: 3. در چه نقاطی از x، مشتق تابع صفر است؟ در این نقاط خط مماس چگونه است؟ 4. در چه مقادیری از x، مشتق تابع منفی است؟ تابع در این نقاط به چه صورتی است؟ 5. چه رابطه ای میان اثر نقاط به جا مانده به رنگ بنفش و مشتق اصلی وجود دارد؟