Currículum

Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que poden ser models de fenomens científics, tecnològics i socials

  1. Funcions a partir de taules i gràfics. Aspectes globals d'una funció. Utilització de les funcions per a la interpretació de fenomens científics.
  2. Funcions a trossos. Una primera idea de continuïtat, en contexts que comporten salts. La funció valor absolut.
  3. Les funcions de proporcionalitat inversa en fenomens físics. Comportament asimptòtic. Estudi, amb ordinador, de les funcions homogràfiques com a translació de les funcions de proporcionalitat inversa.
  4. Situacions que mantenen el tant per u de variació constant: models exponencials. Les propietats de la funció exponencial. El creixement exponencial enfront d'altres models de creixement. Concepte de logaritme lligat a la resolució d'equacions exponencials. La funció logarítmica: aplicació a l'estudi de fenomens científics o tecnològics.

El càlcul amb polinomis: la transformació d'expressions algèbriques, per aplicar a l'estudi de funcions

  1. La simbologia dels polinomis i les seves operacions.
  2. Arrels. Descomposició en factors.
  3. Alguns càlculs senzills amb fraccions algèbriques.

Les progressions: un model per a l'estudi de l'interès simple i del compost. El comportament a l'infinit d'una successió: un pas previ a l'estudi en una funció

  1. Estudi de situacions on es presenten col·leccions ordenades de nombres. Regles de recurrència i termes generals.
  2. Les progressions aritmètiques i geomètriques. Interès simple i interès compost.
  3. El comportament a l'infinit en casos elementals. Suma dels termes d'una progressió geomètrica decreixent.