Плоштина на триаголник

Нека е дадена графикот на линеарната функција Ax+By+C=0.
Да се определи плоштината на триаголникот кој графикот на линеарната функција го определува на координатните оски. ПЛоштинара да се изрази како број заокружен на две децимали.