تقارن محوری

:نویسنده
Mina
:موضوع
تقارن
با جا به جا کردن راس های شکل سمت چپ قرینه آن را نسبت به محور تقارن در سمت راست ببینید. به تو ضیحات و اندازه های روی تصویر تجه نمایید.