Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Kvadranti koordinatnog sustava

Pomičite točku T po koordinatnom sustavu. Uočite predznake koordinata u pojedinom kvadrantu.
Isticanje kvadranata postiže se upisivanjem sustava nejednadžbi u traku za unos. Objašnjenje: funkcija daje ako je koordinata točke pozitivna, ako je i ako je negativna.