Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Apollonius - Problem 3

Да се построи геометричното място на средите на хорди минаващи през дадена точка от окръжност.