Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

בניתת משולש שווה שוקיים

בניית משולש שווה שוקיים

  * מתוך הספר קפ"ל לכיתה ט' חלק א',שאותו אני מלמד את תלמידיי בהקבצה הנמוכה. המשימה מופיעה בעמוד הראשון של הספר.במשימה התלמידים התבקשו ליצור משולש ישר זווית ושווה שוקיים, לאחר מכן להוריד אנך ליתר ,לגזור את המשולשים שנוצרו ולראות מה היחס ביניהם.   *במקום גזירה אפשרי לתת להם לעשות אתהמשימה דרך הגאוגברה כאשר על ידי מדידות של זוויות ואורכי הצלעות ניתן לראות האם נוצרו משולשים דומים או חופפים.   *בחרתי קטע באורך נתון של 5 והשתמשתי בופעמיים כדי ליצור את השוקיים השוות. חיברתי ביניהם את היתר, הורדתי אנך ליתר(מוודא על ידי מדידת זווית של 90 מעלות) לאחר מכן התלמיד צריך למדוד ולראות האםהיתר חולק לשני חלקים שווים ולמעשה נוצרו משולשים חופפים(השוקיים כבר שוות והצלע השנייה משותפת)     *בחלק השני התלמידים התבקשו להוריד אנךליתר במשולש ישר זווית שאיננו שווה שוקיים. שוב יצרתי שני אורכים שונים שחוברו לזוויתישרה, ביניהם היתר ואז לפי מדידות התלמידים רואים שהצלעות שונות אבל הזוויות שוות והמשולשים דומים.   *כמובן שאפשר להרחיב על דמיון משולשים,חפיפה, ראיית ההוכחה שבמשולש שווה שוקיים הגובה הוא גם תיכון, משפט חפיפה רביעי ועוד דברים שאפשר לשלב.