Diferents usos del signe igual [=]

El signe = s'utilitza per a les equacions. El signe := serveix per a fer assignacions de variables. El signo == s'utilitza per el control booleà d'una igualtat, donant com a resultat un valor verdader ó fals Exemples h:=2 assigna a la variable h el valor 2. h=2 crea una funció h amb el valor constant 2. h == 2 avaluarà si la variable h (definida prèviament) equival a 2