PITAGORINA TEOREMA (vizuelizacija dokaza 2.)

Pomeranjem klizača iz krajnjeg levog položaja u krajnji desni položaj uočava se jednakost zbira površina dva bela kvadrata nad katetama sa površinom belog kvadrata nad hipotenuzom.