Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(1153) Center of the Van Lamoen circle

center of the Van Lamoen circle

P, the center of the Van Lamoen circle is constructed as follows:
  • Construct the medians of the triangle ABC, that divide the triangle in 6 smaller triangles.
  • Define the 6 circumcenters of these smaller triangles.
  • These circumcenters are concyclic. The circle that goes trough all 6 points is called the Van Lamoen circle with center P.
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

middelpunt van de cirkel van Van Lamoen

P, het middelpunt van de cirkel van Van Lamoen circle construeer je als volgt:
  • Construeer het zwaartepunt van de driehoek ABC, die de driehoek verdelen in 6 kleinere driehoeken.
  • Definieer de middelpunten van de omgeschreven cirkels van deze driehoeken.
  • Deze middelpunten liggen op een cirkel, de cirkel van Van Lamoen, met middelpunt P.
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.