Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Q02 Transformació de la funció quadràtica reduïda

Transformació de la funció quadràtica reduïda. Traslació al punt (a,b). Equació general de l'equació quadràtica.