Bài 8

Bài 8 phép biến hình

Chứng minh GFHE là hình bình hành