تبدیل متوازی الاضلاع به لوزی، مستطیل و مربع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مربع
موضوع: چهار ضلعی ها هدف: کشف نحوه ی تبدیل یک متوازی الاضلاع به مستطیل، لوزی و مربع
شرح فعالیت: طبق تعریف اگر یک چهار ضلعی اضلاع روبرویش موازی باشند متوازی الاضلاع است. چهار ضلعی یک متوازی الاضلاع است. شما می توانید با حرکت دادن نقاط رأس آن متوازی الاضلاع های متفاوتی ایجاد کنید. براي ديدن محيط تعاملي، نرم افزار جاوا را از اينجا دريافت کنيد. آیا می توانید رأس ها را طوری جا به جا کنید که متوازی الاضلاع به مستطیل تبدیل شود؟ این کار را انجام دهید. آیا می توان گفت مستطیل یک نوع متوازی الاضلاع است؟ حالا رأس ها را طوری جا به جا کنید که متوازی الاضلاع به لوزی تبدیل شود. آیا می توان گفت لوزی یک نوع متوازی الاضلاع است؟ برای تبدیل متوازی الاضلاع به مستطیل چه تغییری باید در اضلاع یا زاویه های متوازی الاضلاع بدهیم؟ برای تبدیل آن به لوزی چطور؟