circunferencia goniometrica

-Calquera punto P(x, y) da circunferencia define un ángulo formado pola semirrecta OP e a parte positiva do eixe OX, xirando no sentido contrario ás agullas do reloxo, se o ángulo é positivo. -Se o ángulo é negativo , o sentido de xiro é o das agullas do reloxo. -Ángulos superiores a 360º necesitan dar máis dunha volta - Como se razona na figura podemos definir o seno de calquera ángulo como o valor da ordenada, y, do punto P, e coseno como o valor da abcisa, x, do punto P, na circunferencia . Podes variar o ángulo, arrastrando o deslizador, ou usando as teclas de cursor, ou a tecla de maiúsculas xunto coas de cursor para mayor precisión
Estuda o signo das razóns trigonométricas en cada un dos catro cuadrantes. Calcula as razóns dos ángulos de 0º, 90º, 180º, 270º e 360º