Ll01S06Ex09

Sempre es poden inscriure en un rectangle paral·lelograms tals que els costats siguin paral·lels a les diagonals del rectangle.

Començant per un punt qualsevol [math]A'[/math] en el costat [math]AB[/math] del rectangle, es tracen paral·leles i s'obtenen els punts [math]B'[/math], [math]C'[/math] i [math]D'[/math]. Aleshores el punt [math]A'[/math] coincideix amb la intersecció de la paral·lela per [math]D'[/math] a la diagonal corresponent amb el costat [math]AB[/math] i el quadrilàter [math]A'B'C'D'[/math] és un paral·lelogram.