معادله ی یک بیضی با مراکز مختلف

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
بیضی
در شکل زیر بیضی را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه ی O (مرکز آن) و نقطه های A و B آن را تغییر داد.
فعالیت: نقاط O ، A , B را جا به جا کنید، تا بیضی ای به معادله ی زیر دیده شود. (x+2)2/16+(y-3)2/25 =1 بیضی دیگری به معادله ی x2+9y2=9 را رسم کنید.