Undersökning av en andragradsfunktions ekvation och graf

1. Låt q ha värdet 0 och variera p-värdet. Vilken punkt är gemensam för alla grafer? 2. Låt q få ett annat värde (inte 0) och ändra p. Vilken punkt är nu gemensam för alla grafer? 3. Studera även vid vilket x-värde kurvans symmetrilinje befinner sig för olika p-värden (välj "Visa symmetrilinje"). 4. Ge ett samband mellan p-värdet och symmetrilinjens placering. 5. Ändra koefficienten framför x²-termen till -1 och upprepa punkterna 1-4. 6. Sammanställ dina slutsatser i en beskrivning av hur p och q påverkar funktionens graf.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB