Drugi Newtonov zakon

Autor:
nedeljko
Drugi Newtonov zakon. Istražite ovisnost akceleracije tijela stalne mase na kojega djeluju različite sile i ovisnost akceleracije o masi ako djeluje stalna sila.
  • Pomoću potvrdnog okvira možete birati stalnu silu pa mijenjati masu, ili stalnu masu pa mijenjati silu.
  • Pomičite klizač i primijetite kako se mijenja vrijednost mase/sile. Pomoću klizača postavite vrijednost mase/sile na početnu vrijednost: m =10 kg/F = 10 N.
  • Pokrenite animaciju i pustite ju da se izvrši do kraja.
  • Kliknite na potvrdni okvir akceleracija i odredite njezinu vrijednost kao nagib pravca.
  • U ćeliju A1 upišite vrijednost mase/sile (samo broj, bez jedinice), a u B1 izračunatu akceleraciju, također bez jedinice.
  • Vratite animaciju na početak, postavite masu/silu na sljedeću vrijednost, opet pokrenite animaciju, odredite akceleraciju i podatke upišite u sljedeći redak tablice. Ove korake ponavljajte za sve vrijednosti mase/sile. Na kraju tablica treba imati deset redaka.
  • Kliknite na potvrdni okvir točke.
  • Kliknite na dugme prilagodba