Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Construcció de la bisectriu d'un angle

Construcció de la bisectriu d'un angle de 70º Obriu GeoGebra. Amb el botó dret del ratolí, feu clic a la zona gràfica i escolliu l'opció Graella. A continuació dibuixarem l'angle de 70º. El dibuixarem amb vértex (0,0) i un dels costats l'eix d'abscisses. Amb l'eina “angle amb amplitud donada” clica un punt qualsevol de l'eix X per exemple (2,0) i a continuació el (0,0). Et demanarà l'amplitud de l'angle. Introdueix 70º. Per tal de definir millor el dibuix, amb l'eina semirrecta, dibuixarem els costats de l'angle. Situa't damunt les semirrectes i a propietats fes que apareixin de color vermell. De moment tenim dibuixat un angle de vértex l'origen de coordenades i els costats són de color vermell. Procedirem a dibuixar la bisectriu. Utilitzarem l'eina “circumferència donats el centre i el radi”. Clica el centre (0,0) i introdueix radi 1. Amb l'eina”punt d'intersecció” clica damunt de la circumferència i de cadascun dels costats. Des dels punts que acabes d'obtenir, has de repetir aquest últim procediment. Dibuixa circumferència amb centre els punts obtinguts i radi podem posar 2. Amb l'eina intersecció cliqueu aquestes dues últimes circumferències. Per acabar, amb l'eina “semirecta” cliquem (0,0) i el punt obtingut de la intersecció de les dues circumferències. Aquesta semirrecta és la bisectriu.