Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Árbore de expansión e de Steiner mínima

Pode verse o grafo completo, a árbore de expansión mínima e a árbore mínima de Steiner dun comjunto de cinco puntos. A razón de Steiner é o cociente entre a lonxitude da árbore mínima de Steiner e da árbore de expansión mínima, e é sempre maior ou igual que a raíz cadrada de 3 entre 2.
Os cinco puntos A, B, C, D e E poden desprazarse, pero debe coidarse que a árbore de Steiner siga sendo válida. En particular que non aparezan ángulos entre os puntos de máis de 120º.