figury26

Osie i środki symetrii w wielokątach foremnych