Problema 2 PAU juny 2014 Matemàtiques CCSS Sèrie 3

La gràfica de la derivada f′ de la funció f és una paràbola que talla l’eix d’abscisses en els punts (5, 0) i (1, 0), i té el vèrtex en el punt (3, –4). a.  Expliqueu raonadament en quins intervals la funció f és creixent i en quins intervals és decreixent. Indiqueu-ne els extrems relatius i classifiqueu-los. b.  Sabem que f(3) = 2. Determineu l’equació de la recta tangent a la funció f en el punt (3, 2).