Магадлалын тооцоолуурын Загварын мөрийг хэрхэн ашиглах

Магадлалын тооцоолуурын Загварын мөр нь нормал тархалтын муруй, тархалтыг зурган файлаар экспортлох, компьютер дээр хадгалах гэсэн сонголттой. Даалгавар 1 Нармал муруй, Логистик тархалтын давхацлыг ол.
1.Диаграмын доорх жагсаалтаас Логистик тархалтыг сонго.
2. Toolbar Image Давхацлын нормал муруй дүрсэн дээр дарж Нормал муруй, Логистик тархалтын давхацлыг ол.
Даалгавар 2 Тархалтын графикийг экмпортолж компьютерт файлаар хадгал.
1.Параметрүүдийг тохируулж тархалтыг сонго.
2.Toolbar ImageЭкспорт дүрсэн дээр дар. 
3.Компьютерт зурган файлаар хадгал..
4. 'Word'-руу зургийг оруул .

Та өөрөө хийж үзнэ үү.