Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Addition number

جمع اعداد صحیح: نقاط روی خطوط پایین (لغزنده ها) را با ماوس جابجا نمایید تا حالت های مختلف بررسی شود. حسن نقی زاده