Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

แบบจำลองเรขาคณิต 3 มิติ

สื่อการเรียนการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบจำลองเรขาคณิต 3 มิติ เพื่อให้เกิดการมองภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แบบจำลองเรขาคณิต 3 มิติ