Exercise 4 on Portfolio

Information: Exercise 4 on Portfolio