Úloha č.1

V kótovaném promítání zobrazte přímku p, která je určena body A, B ; A[ -2;3; -4], B[3;-1;2]. Určete její průsečík s průmětnou a její odchylku od průmětny.

Information: Úloha č.1