Repetyrorium - Funkcje trygonometryczne - wykres cos

Wykres [math]f(x)=a\cos(bx)[/math]