Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

MApoligons_semblants_exercici (ARC)

1. A l'obrir l'arxiu MApoligons_semblants_exercici us trobareu un quadrilàter de vèrtexs ABCD. Dibuixeu un quadrilàter semblant a aquest a partir del punt A' i O fent ús deles eines disponibles i utilitzant el mètode adequat. Un cop l'hàgiu construït, podeu amagar les rectes auxiliars. Deseu l'arxiu. 2. Del polígon semblant construït en l'apartat anterior feu de fer els càlculs que es demanen al qüestionari.