Estudi de f(x)=a·sin(x)

La funció f(x) = a·sin(x) és una funció periòdica i contínua a tots els nombres reals. En el següent applet pots visualitzar la recta tangent i la funció derivada d'f(x).
Tasques de reflexió i aprofitament de l'activitat:
  • Estudia la formació de la funció sin(x), relacionant-la amb la circumferència goniomètrica proposada.
  • Estudia com varia la funció segons el valor del paràmetre a.
  • Visualitza com varia el pendent de la recta tangent en un punt qualsevol si varies el paràmetre a.
  • Raona, a partir del segon apartat, com ha de ser la funció derivada segons es modifiqui el paràmetre.