Styczne do dwóch okręgów (nieprzecinające się)

Tu przedstawimy pierwszy wariant konstrukcji prostych stycznych do dwóch danych okręgów. Sposób będzie przedstawiał nieprzecinające się styczne.

Konstrukcja stycznych do dwóch okręgów

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: dwa okręgi o promieniach r i R (dla porządku ustalmy, że r będzie mniejsze niż R) Konstrukcja:
  1. Konstruujemy pomocniczy odcinek o długości R-r.
  2. Rysujemy okrąg współśrodkowy z większym okręgiem i promieniem R-r. Nazywamy go c.
  3. Konstruujemy styczne do okręgu c, przechodzące przez środek mniejszego z okręgów. Nazywamy je jako k i l.
  4. Oznaczamy punkty przecięcia prostych k i l oraz okręgu c. Oznaczamy je jako A i B.
  5. Rysujemy dwie proste prostopadłe, przechodzące przez punkty A i B, po jednej odpowiednio do k i l. Oznaczamy je jako m i n.
  6. Oznaczamy jako C i D, punkty przecięcia prostych m i n z okręgiem o promieniu R. Punkt C ma być bliższym do punktu A punktem przecięcia prostej m z okręgiem o środku R. Analogiczne punkt D.
  7. Konstruujemy proste równoległe do k i l oraz przechodzące odpowiednio przez punkty C i D.
  8. Te proste będą stycznymi do okręgów o promieniach r i R.