Gradient hyperbolického paraboloidu

Skalární pole v souřadnicové rovině (xy) je zadáno funkcí . Gradient v dynamickém bodě je vyjádřen vektorem, jehož směr ukazuje směr spádnice na grafu skalárního pole z = h(x,y). Volbou bodu zadáte bod A na ploše z = h(x,y). V něm je zobrazen gradient a vrstevnice (ekvipotenciální křivka).
Gradient je diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole. V souřadnicovém vyjádření je v daném místě gradientem vektor, jehož složky tvoří jednotlivé parciální derivace funkce vyjadřující dané skalární pole.