Trigonometrijske funkcije (tgx, ctgx)

Funkcije su predstavljene u obliku y=atg(bx+alfa)+d i y=actg(bx+alfa)+d. Vrednosti a, b, alfa i d su promenljive veličine. Promenom odgovarajućih parametara menja se i vrednost funkcije. Klikom na dugme CANCEL, vrednost parametara se vraća na početak.