رسم کمان درخور

کمان درخور 30 درجه‌ی پاره خط AB به طول 5 سانتی‌متر را رسم کنید (کمان درخور، مکان هندسی‌ای است که اگر هر نقطه مانند X روی آن انتخاب کنیم، زاویه‌ی AXB 30 درجه باشد). روش ترسیم: 1. پاره خط AB را به طول 5 سانتی‌متر رسم می‌کنیم. 2. عمود منصف پاره‌خط AB را رسم می‌کنیم. 3. نقطه‌ای به دلخواه مانند P_1 را روی عمود منصف AB انتخاب می‌کنیم. 4. از نقطه‌ی P_1 زاویه‌ای به اندازه‌ی 30 درجه جدا کرده و خط P_1H' را رسم می‌کنیم. 5. از نقطه‌ی A خطی موازی خط P_1H' رسم می‌کنیم تا خط عمود منصف AB را در O_1 قطع کند. 6. دایره‌ای به مرکز O_1 و شعاع O_1A رسم می‌کنیم. 7. به همین شیوه در طرف دیگر عمود منصف عمل می‌کنیم. کمان AFB و کمان AIB جواب‌های مسئله‌اند.