Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

тэнцүү векторууд дасгал

W цэгийг хөдөлгөж c болон d векторуудыг тэнцүү байхаар байрлуулаарай.
Тэнцүү векторуудын координатууд ямар хамааралтай байна вэ?