მონაკვეთის გადატანა

მოცემული AB მონაკვეთის ტოლი მონაკვეთის გავლება მოცემული C წერტილიდან. ფარგლისა და სახაზავის საშუალებით, მოცემულ C წერტილზე ააგეთ მოცემული AB მონაკვეთის ტოლი მონაკვეთი. ["საწყისების" წინადადება 2.]