I ... per a què serveix el CAS del GeoGebra a l'aula?

[list][br][*] Ajuda / obliga els alumnes a ser (més) rigorosos[br][*] Poden identificar per sí mateixos algunes errades ( . . . i corregir-les)[br][*] Redueix el temps dedicat a l'aula a correccions repetitives[br][*] Podem dedicar el temps estalviat a activitats més creatives[br][*] Podem ampliar la complexitat d'alguns enunciats[br][*] Ens podem centrar més en els plantejaments que no en la mecànica de resolució[br][*] Apareixen divergències en la forma d'expressar els resultats[br][*] Els alumnes han de saber interpretar i jutjar aquestes diferències[br][/list]

Operacions amb nombres complexos en forma binomial

Realitzar l'operació indicada
[math]\frac{\left(2-4i\right)-\left(5+3i\right)}{\left(4-2i\right)}[/math][br][br][br]Solució:[math]\frac{1-17i}{10}[/math] 

Information