Qüestionari sobre Polinomis

Quin és el grau del polinomi següent: P(x)= ?

Marqueu on calgui

Quin és el valor numèric del polinomi Q(x)=, quan x=1?

Marqueu on calgui

Per a quin valor de x, és aquest una arrel del polinomi R(x)= ?

Marqueu on calgui

Quin és el polinomi resultant, després de sumar el polinomi P(x)= amb el Q(x)= ?

Marqueu on calgui

Aplica les igualtats notables a l'expressió següent:

Marqueu on calgui