Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

در یک پنج ضلعی منتظم

چگونه می توان از یک 5 ضلعی با ابعاد معین، 5 ضلعی دیگری خارج کرد و با استفاده از قطعات باقی مانده، 5 ضلعی منتظم دیگری با ابعاد کوچک تر ساخت. برای رسیدن به پاسخ این معما می توانید از نقطه ی سبز رنگ کمک بگیرید.