Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

پوشاندن سطح

Tessellation

یکی از کاربردهای ریاضی تولید اشکالی است که می توان با آن یک سطح را پوشاند.یکی از تکنیک های پوشاندن سطح یا تسلیشن تکنیک 1234 است. می دانیم مستطیل یا هر نوع متوازی الاضلاعی می تواند سطح را بپوشاند. بر اساس این تکنیک می توانیم با دو برش در مستطیل و چسباندن آن ها در جهت معکوس (به شماره های 1 تا 4 توجه نمایید) شکلی درست کرد که می تواند سطح را بپوشاند. قابل استفاده برای - دانش آموزان علاقه مند - معلمان ریاضی پایه هشتم - طراحان لباس و کاغذ دیواری