تقارن محوری نسبت به محور طول ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
هدف آشنایی با تقارن محوری آشنایی با مفهوم قرینه در ریاضی شرح فعالیت در این فعالیت، دانش آموزان دوره دبستان با مفهوم تقارن و قرینه نسبت به محور طول ها آشنا می شوند. همان طور که می دانید در تقارن محوری، قرینه یک شکل نسبت به یک خط به دست می آید. محور تقارن همان خطی است که قرینه هر نقطه از یک شکل نسبت به آن به خود آن شکل منطبق می شود. در واقع به بیان دیگر می توان گفت که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. در این محیط تعاملی مثلث (الف ب ج) که به رنگ قرمز است ،را در نظر بگیرید. قرینه این مثلث (الف’ب’ج’) که به رنگ آبی است را می بینید. به مختصات نقطه الف و الف’ دقت کنید طول آن ها چه رابطه ای با هم دارد؟ عرض آن ها چه رابطه ای با هم دارند؟ نقطه الف و الف’ چه رابطه ای با هم دارند؟ مختصات نقطه ب و ب’ را بررسی کنید، چه رابطه ای بین طول و عرض این ها وجوددارد؟ بررسی های بالا را روی نقطه ج و ج’ انجام دهید، چه نتیجه ای می گیرید؟ آیا می توان گفت که مثلث (الف’ب’ج’) قرینه مثلث (الف ب ج) نسبت به محور طول ها می باشد؟ برای انجام بررسی های بیشتر، با قرار دادن ماوس روی نقطه الف، سپس ب و در پایان ج این نقاط را جا به جا کنید و بررسی های بالا را به طور جداگانه بررسی نمایید. چه نتیجه ای می گیرید؟ نتیجه را با دوستان خود به اشتراک گذاشته و بررسی کنید.