Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ממלבן למשולש ישר זווית, תכונות ומושגים ושטחים

הקשר בין שטח מלבן לשטח משולש ישר זווית

יישמון 1: ממלבן למשולש ישר זווית יעד ההוראה: כתה ז'. היישומון משולב בהוראת נושא שטחים של מצולעים. הוראות הפעלה: 1.      למדוד את צלעות המלבןולמצא את שטחו. 2.      חקר קצר- מציאת שטחישני המשולשים בעזרת גאוגברה. 3.      ומסקנה לגבי מציאת שטח משולש ישר זווית.   יתרונות השימוש: התלמידים למדו עלהמלבן ויודעים את תכונותיו ואת שטחו. המחשה ותזכורת. הדגשתגודל הזויות. אלכסון שחוצה את שטחהמלבן לשני משולשים ישרי זויות בעלי שטחים שווים. ואפשר לדבר על מושג החפיפה. תזכורת מושגים שלמשולש ישר זווית : ניצבים, יתר, זוית ישרה, גובה. כל ההסברים מלוויםבהמחשה ויזואלית ובמקביל הקניית נושא חדש. ואימות באמצעות חישובים ומדידות בגאוגברה. הדינמיקה והאימות החישובי.