عمود منصف های مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: ترسیم های هندسی هدف: تشخیص محل عمود منصف های یک مثلث، کشف همرس بودن آنها و تعیین محل نقطه ی همرسی
شرح فعالیت: در مثلث ABC، عمودمنصف نظیر اضلاع رسم شده است. رأس های مثلث را جا به جا کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید: برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. آیا همیشه عمود منصف یک ضلع از رأس مقابل آن می گذرد؟ رأس های مثلث را جا به جا کنید تا عمود منصف یک ضلع از رأس مقابل آن بگذرد. مثلث حاصل چه نوع مثلثی است؟ اگر کاری کنیم که همه ی عمود منصف ها از رأس های مثلث بگذرند چه مثلثی به وجود می آید؟ رأس ها را جا به جا کنید. آیا هر سه عمود منصف همیشه در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند؟ رأس ها را جا به جا کنید تا محل برخورد عمود منصف ها روی یکی از ضلع ها بیفتد. مثلث حاصل چه نوع مثلثی است؟ آیا ممکن است محل برخورد عمود منصف ها خارج مثلث قرار گیرد؟