Distància i interval hiperfocal

La distància hiperfocal és útil per a realitzar fotografies amb el primer pla i el fons fotogràfic nítid. És l’enfocament amb més profunditat de camp en funció del diafragma i la distància focal de l’objectiu. Primer heu de trobar el valor del cercle de confusió de la vostra càmera, seleccioneu el diafragma i el tipus d’objectiu i tindreu els valors. No col·loqueu el primer pla en l’extrem de l’interval, estaria en el límit de nitidesa. Podeu ampliar i reduir el gràfic i eliminar les dades centrals per a copiar la gràfica adaptada a la vostra càmera.
Utilitzeu la fórmula i verifiqueu les dades de la taula H=(F^2)/(c·f) H és la distància hiperfocal en metres, F és la distància focal de l’objectiu que està en mil·límetres i cal passar a metres, f és el diafragma i c és el diàmetre del cercle de confusió que es dóna també en mil·límetres i cal passar a metres. La distància hiperfocal respecte de la distància focal és una funció quadràtica. Si representeu aquesta funció en un paper doble logarítmic, trobareu que la funció s’ha linealitzat, facilitant la lectura. Si utilitzeu logaritmes en la fórmula obtindreu log(H)=2·log(F)-log(c·f) que és una recta de pendent 2 i ordenada en l’origen –log(c·f)