متوازی الاضلاع پویا

:نویسنده
saeed
متوازي الاضلاع پويا يک متوازي الاضلاع است که زاويه ي داخلي آن قابل تغيير است و طول اضلاع آن مي تواند کوتاه يا بلند شود. و به شکل لولايي و يا ريلي حرکت کند. بدون آنکه از وضعيت متوازي الاضلاع خارج شود. در نمونه تعاملي زير در محيط جاوا اپلت يک نمونه از متوازي الاضلاع پويا قابل بررسي آمده است.
در شکل فوق با جابجا کردن نقطه B يا D تغيير شکل را بدون از دست رفتن ترکيب متوازي الاضلاع را تجربه کنيد. تمرين: به شکل هاي زير توجه کنيد و سعي کنيد شبيه هر يک را در محيط تعاملي, با جابجايي نقاط ايجاد کنيد.