Κατασκευή μεσοκαθέτου

Φέρτε το σημείο Γ σε θέση που να ισαπέχει από τα Α και Β (Υπόδειξη: Κατασκευάστε τη μεσοκάθετο και σύρετε το Γ πάνω της